REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin (dalej jako Regulamin), określa zasady korzystania z serwisu www.innowacyjnymarketing.com i jego subdomen (dalej jako Serwis) oraz świadczenia przez Administratora na rzecz użytkowników usług, polegających na umożliwieniu im bezpłatnego dostępu do treści zgromadzonych w Serwisie.
2. Serwis jest przeznaczony do wykorzystania w celach edukacyjnych.
3. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Definicje

1. Administrator – Michał Trochonowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Trochonowicz Investing & Marketing, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rolna 21, 21-200 Parczew, NIP: 5391513610, REGON: 380550803, adres e-mail kontakt@innowacyjnymarketing.com, będący jednocześnie dostawcą Usług;
2. Kurs – interaktywny kurs edukacyjny dla Użytkowników z zakresu marketingu internetowego oraz inteligencji finansowej;
3. Serwis – platforma dostępna pod adresem www.innowacyjnymarketing.com, na której zgromadzono materiały i treści niezbędne do przeprowadzenia Kursu;
4. Usługi – usługi elektroniczne świadczone na rzecz Użytkownika, wskazane w pkt III ust. 4 Regulaminu;
5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

III. Zasady korzystania z Serwisu

1. Administratorem Serwisu oraz Usługodawcą jest Michał Trochonowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Trochonowicz Investing & Marketing, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rolna 21, 21-200 Parczew, NIP: 5391513610, REGON: 380550803, adres e-mail kontakt@innowacyjnymarketing.com.

2. Z Serwisu korzystać mogą osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Do skorzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie urządzenia i przeglądarki internetowej, zgodnej ze Specyfikacją wskazaną w pkt VI Regulaminu.

4. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi elektroniczne polegające na:
a) Przeprowadzeniu interaktywnego kursu edukacyjnego;
b) Zamieszczaniu w Serwisie treści i materiałów edukacyjnych;
c) Zapewnieniu dostępu do treści i materiałów edukacyjnych zawartych w Serwisie;
d) Wysyłaniu newslettera przypominającego o realizacji kursu zgodnie z harmonogramem oraz o konieczności ukończenia wszystkich dostępnych lekcji;
e) Zapewnieniu stałego dostępu do Serwisu oraz danych w nim zgromadzonych, w tym kont użytkowników;

5. Korzystanie z Usług jest bezpłatne. Do zawarcia umowy o korzystanie z Usług dochodzi wraz z akceptacją warunków regulaminu.

6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu po wypełnieniu Formularza kontaktowego, podaniu imienia i adresu e-mail. W odpowiedzi zwrotnej na podany adres e-mail Użytkownik otrzyma link do podstrony w serwisie do pierwszej lekcji w ramach Kursu. Po zakończeniu lekcji, Użytkownik otrzyma link do kolejnej lekcji. 

7. Po zakończeniu Kursu, tj. wykonaniu wszystkich lekcji, spełnienia warunków umożliwiających dostęp do pełnej wersji platformy, Użytkownik otrzyma dane dostępowe do dalszej części Serwisu oraz po wyrażeniu zgody, otrzyma za pomocą wiadomości e-mail unikalne login oraz hasło do własnego konta (subdomeny) w Serwisie.

8. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć przydzielone mu konto w Serwisie za pomocą zmiany ustawień konta, lub po skierowaniu do Administratora na adres kontakt@innowacyjnymarketing.com wiadomości o chęci usunięcia konta lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług. Do rozwiązania umowy dochodzi o świadczenie Usług dochodzi w momencie samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika, bądź w momencie poinformowania Administratora o rozwiązaniu umowy.

9. Administrator ma prawo zamieszczania w portalu treści reklamowych, dotyczących usług lub towarów Administratora lub partnerów.

IV. Własność intelektualna

1. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie (w tym utwory, teksty, fotografie, grafiki, filmy, logotypy, bazy danych, layout, układ i kompozycja domen) oraz kod źródłowy Serwisu, są chronione obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Wszelkie materiały stanowią własność intelektualną ich twórców. Poprzez uzyskanie dostępu do Serwisu i treści w nim zgromadzonych, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw oraz licencji do udostępnionych im materiałów.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu materiałów jedynie w ramach Serwisu w granicach dozwolonego użytku osobistego, w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub osiągania jakiegokolwiek przychodu z tego tytułu.

4. W szczególności zabronione jest:
a) kopiowanie;
b) modyfikowanie
c) publiczne odtwarzanie, bądź udostępnianie;
Materiałów zgromadzonych w Serwisie, oraz:
d) pobieranie zawartości baz danych i ich wtórne wykorzystywanie w całości, lub w części.

5. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
a) zaniechania naruszania;
b) usunięcia skutków naruszenia;
c) naprawienia wyrządzonej szkody:
– na zasadach ogólnych albo
– poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
d) wydania uzyskanych korzyści.

6. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 5, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

7. Za każdy przypadek naruszenia praw autorskich dotyczących materiałów udostępnionych Użytkownikowi za pomocą Serwisu, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Twórcy kary umownej w wysokości:
a) 5000 złotych, w przypadku wykorzystania lub udostępnienia utworu poza Serwisem;
b) 20 000 złotych, w przypadku niedozwolonej modyfikacji lub wprowadzenia zmian w treści lub formie utworu;
c) 20 000 złotych, w przypadku zwielokrotniania lub utrwalania utworu;
d) 50 000 złotych, w przypadku wykorzystania lub udostępnienia utworu w celach związanych z użytkiem komercyjnym;

8. Powyższe żądania są niezależne od ewentualnej odpowiedzialności karnej dokonującego naruszeń, wynikającej z przywłaszczeniu lub wprowadzeniu w błąd co do autorstwa utworu, nieuprawnionego rozpowszechniania utworu lub jego opracowania, nieuprawnionego rozpowszechniania lub zwielokrotniania utworu.

V. Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z serwisu, konieczny jest dostęp do Internetu i najnowsza wersja przeglądarek internetowych.